01/12/2020

Gebruiksvoorwaarden vanaf 1/12/2020

Door de toegang tot en het gebruik van de website www.uitrit4.be verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden :

Informatie die u verwerft via deze website, via interactieve toepassingen of andere dragers die niet specifiek en op maat gemaakt zijn, heeft een algemeen karakter. Daarom kan deze informatie niet beschouwd worden als aangepast aan een specifieke situatie of probleemstelling. Daardoor kan in geen geval de aldus verstrekte informatie beschouwd worden als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de lezer ervan.
Hoewel we de grootste zorg besteden aan de informatie en hulpmiddelen die via deze site ter beschikking gesteld worden, kan Uitrit4 niet instaan voor de volstrekte accuraatheid, actualiteit correctheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie in om het even welke situatie. Dit kan enkel het geval zijn na speficiek advies, uitgebracht op vraag en met kennisname van alle elementen, zonder terughouding van informatie of kennis.

U kan op de website links vinden naar websites of informatiebronnen van derden. Deze links zijn er enkel om u verder te helpen zonder tussenkomst van Uitrit4. Uitrit4 kan, ondanks de zorg waarmee deze links verzameld en gecontroleerd zijn, op geen enkele wijze instaan voor de volstrekte accuraatheid, actualiteit correctheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie in om het even welke situatie.

Uitrit4 behoudt zich ten allen tijde het recht voor de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen en aan te vullen zonder aankondiging of kennisgeving, behoudens in die gevallen dat een dergelijke aanpassing, wijziging, aanvulling in zou gaan tegen geldende contractuele afspraken.

Alle teksten, figuren, kaarten, tekeningen, toepassingen, data en andere elementen die via deze website worden ter beschikking gesteld, zijn en blijven de volle eigendom van Uitrit4 of de derden die een gebruiksrecht aan Uitrit4 hebben toegestaan. De gebruiker verbindt er zich toe om deze teksten, figuren, kaarten, tekeningen, toepassingen, data en andere elementen slechts op een wettelijke, legale, rechtmatige manier te gebruiken. Indien de gebruiker onderdelen van de site wenst te gebruiken, al dan niet onder aangepaste of gewijzigde vorm, al dan niet geheel of gedeeltelijk benut, ongeacht de presentatiewijze, dient hij of zij hiervoor over een uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring daartoe te beschikken, uitgereikt door een wettige vertegenwoordiger van Uitrit4. Presentatie, publicatie, distributie, verkoop of gebruik voor zakelijke en commerciële doeleinden is verboden behoudens schriftelijke toestemming.
Uitrit4 behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de ter beschikking gestelde informatie.

Uitrit4 zal de gebruiker die deze rechten schendt, of op enige andere wijze schade toebrengt aan de belangen van Uitrit4, aansprakelijk houden en/of zich burgerlijke partij stellen .
Met uitzondering van die gevallen waarin sprake is van een bewezen opzettelijke of grove fout en een oorzakelijk verband met daaruit ontstane schade, kan Uitrit4 comm.v. niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele niet-correcte informatie op deze website, of voor enigerlei schade die zou resulteren uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van deze informatie.

Het scrapen van deze site, alsook het gebruik van informatie die rechtstreeks of onrechtsstreeks voortvloeit uit deze scraping activiteit, is niet toegestaan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken en Hoven van het arrondissement Leuven bevoegd.