16/11/2016

Uitrit4?

Missie en visie

Verkeer is altijd een beetje dromen. Het is een bouwen aan een nieuwe wereld, die anders is dan vandaag. Een wereld waarin burgers en klanten vorm geven aan hun leven door zich te verplaatsen – naar het werk, naar de winkel, naar vrienden of familie – naar ervaringen die hen zullen maken tot wie ze zijn.

Uitrit4 is een adviesbureau met een missie. Een missie om actief dromen aan te moedigen. Dromen over lokale oplossingen voor de nieuwe noden die samengaan met lokale dienstverlening, vergrijzing, laaggeschooldheid, immigratie, nood aan ontspanning en stads-of plattelandsvlucht.

Maar Uitrit4 is ook een adviesbureau dat samen met u alles op alles zet om die dromen in de praktijk om te zetten – en wel zo snel en pragmatisch mogelijk.

We geloven in het factor 4 ideaal: vier keer meer doen met de resources die we gebruiken. We denken in termen van kringlopen, hefbomen, levenscycli.

Meer van de goede dingen, en minder van de slechte. Omdat het kan. Zeker als we het samen doen.

Waarvoor kan u bij Uitrit4 terecht?

Uitrit4 is gespecialiseerd in verkeerskundige vraagstukken van lokale overheden.
Te denken valt aan:

 • Vergunningen met verkeersimpact (opmaak of evaluatie van mobiliteitstoets/MOBER)
 • Filereductie
 • Mobiliteitsplanning en -implementatie
 • Participatie- en Informatietrajecten
 • Verkeersstudies, modelleringen en verkeerstellingen
 • Parkeerbeleid
 • Fietsbeleid
 • Projectmanagement complexere dossiers
 • Coaching, ondersteuning, vervanging van de mobiliteitsambtenaar
 • Hulp bij bestek en aanbesteding
 • Duurzame mobiliteit,
 • Parkingoptimalisatie,
 • Fiscaliteit en subsidies,
 • Vlootvergroening,
 • Ongevalpreventie in het woon-werkverkeer.

Toon me meer diensten

Heeft uw vraag van ver of dichtbij met verkeer te maken? Uitrit4 helpt u tastbare resultaten te bereiken.